Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny powołany na podstawie Uchwały Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korszach, Uchwały Nr LVII/399/2023 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korszach oraz Zarządzenia OG.0050.154.2023 Burmistrza Korsz z dnia 21 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korszach.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Artur Romanowski – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach
 2. Grażyna Szłapka – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach
 3. Agnieszka Bańka – przedstawiciel oświaty
 4. Halina Baraniak – kurator sądowy
 5. Łukasz Wojtanis – przedstawiciel ochrony zdrowia
 6. Artur Sitnik – przedstawiciel policji

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Artur Romanowski

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Grażyna Szłapka

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – Agnieszka Bańka