Przemoc w rodzinie

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez względu na płeć, wiek, status materialny czy poziom wykształcenia. Żaden jednak człowiek nie jest skazany na przemoc. Każdy człowiek ma prawo cieszyć się życiem, żyć godnie i mieć oparcie w bliskich osobach, zwłaszcza w rodzinie. Każdy ma prawo do życia w rodzinie bez przemocy, ma prawo do bezpieczeństwa, szacunku, zaufania, odpowiedzialności. Przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się. Jeżeli tego nie zrobisz będzie się rozwijała i wzmacniała. Możesz z tego wyjść- trzeba tylko przerwać milczenie.

Pamiętaj ! -Twoje życie jest w Twoich rękach i od Ciebie zależy, jak będzie ono dalej wyglądało.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być:

  • współmałżonkowie
  • partnerzy w związkach nieformalnych
  • dzieci
  • osoby starsze
  • osoby niepełnosprawne

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy

RODZAJE PRZEMOCYKATALOG ZACHOWAŃ
PRZEMOC FIZYCZNApopychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
PRZEMOC PSYCHICZNAwyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
PRZEMOC SEKSUALNAwymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
PRZEMOC EKONOMICZNAodbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.