Przemoc wobec dziecka

„Dziecko jest całkowicie uzależnione od rodziców , nie wybiera ich samo, jest zdane na warunki, jakie stworzą dla jego rozwoju. Spoczywa na rodzicach ogromna odpowiedzialność za losy jednostki, które powołali do życia”

Irena Jundził

Rodzice powinni zdać sobie sprawę, że „moje dziecko” nie oznacza „moja własność”. Muszą uświadomić sobie, że dziecko to indywidualna, rozumna osoba z ogromnym potencjałem, które rozwój należy w ich rękach. To od sposobu postępowania rodziców zależy całe późniejsze życie ich dzieci.

Przemoc wobec dziecka

Przemoc wobec dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, instytucji, społeczeństwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny.

Najczęstsze formy przemocy wobec dziecka to:

Przemoc fizyczna

– to takie zachowanie wobec dziecka, które wywołuje u niego znaczny ból fizyczny, bez względu na to czy na jego ciele pozostają ślady, czy nie. Wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodujące nieprzypadkowe urazy/stłuczenia złamania, zasinienia itp.

Wykorzystywanie seksualne

– każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej i/lub starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. W tym rozumieniu nadużycia seksualne obejmują zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie, świadome czynienie z dziecka świadka aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się czy oglądania pornografii.

Przemoc emocjonalna

– rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia osobowości, niskie poczucie własnej wartości, stany nerwicowe i lękowe. Do kategorii tego typu zachowań zaliczyć można m.in. wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, jak też emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania, nieadekwatne do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.

Zaniedbywanie

– niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych (właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, itp.) jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska, troska, itp.)