ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Korszach

Powołany na podstawie Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zarządzenia Nr 70/2011 Burmistrza Korsz z dnia 19 kwietnia 2011r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Korszach.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Przewódzka Joanna - przedstawiciel Zespołu Szkół w Korszach
 2. Borowski Damian - przedstawiciel Posterunku Policji w Korszach
 3. Baraniak Halina - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kętrzynie
 4. Potocka Halina - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Budelewska Agnieszka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej
 6. Dzik Katarzyna - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Podraszka Krzysztof - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 8. Zagórowska Grażyna - pielęgniarka środowiskowa NZMR "MED-KOR"
 9. Miller Agnieszka - pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom
 10. Szłapka Grażyna - członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. Romanowski Artur - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Artur Romanowski

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - Joanna Przewódzka

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego - Grażyna Szłapka

Stop przemocy - Zespół interdyscyplinarny w Korszach
Wykonanie: