USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:

Tekst ustawy

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1390) zarządza się, co następuje:

Tekst rozporządzenia
Stop przemocy - Zespół interdyscyplinarny w Korszach
Wykonanie: